CSALÁDJOG

 • Házasság felbontása
 • Szülői felügyeleti jog gyakorlása
 • Kapcsolattartás
 • Tartásdíj
 • Házassági, élettársi vagyonjogi megállapodások

ÖRÖKLÉSI JOG

 • végrendelet
 • öröklési szerződés
 • halál esetére szóló ajándékozási szerződés
 • hagyatéki eljárás

INGATLANJOG

 • adásvételi szerződés
 • ajándékozási szerződés
 • csereszerződés
 • haszonélvezet alapítása, megszüntetése
 • bérleti jogviszony
 • közös tulajdonnal kapcsolatos kérdések
 • társasházzal kapcsolatos kérdések
 • peren kívüli- és peres képviselet ellátása
 • különféle polgári jogi szerződések (pl.: tartási-, életjáradéki szerződés) szerkesztése